• Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów nauczania
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Przedszkole monitoruje indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • Umożliwiane jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,  przygotowując je do podjęcia nauki w szkole      
 • Wykorzystywana jest  naturalna potrzeba ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem
 • Rozbudzana i rozwijana jest wśród naszych przedszkolaków świadomość przyrodnicza oraz dbałość  by funkcjonowały w zgodzie z zasadami etyki ekologicznej
 • Tworzone są warunki sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie  umiejętności poszanowania  zdrowia własnego  i innych
 • Dzieci uczone są wrażliwości na potrzeby innych
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi